Img

Fiber i Skeberg

Välkommen till skebergs fiberförening!

Senaste nytt

2024-05-27

Årsmötesprotokoll samt Årsredovisning nedan:

Årsmötesprotokoll

Årsredovisning

2024-04-06

Årsmöte 2024

Fredagen 17 Maj klockan 19.00 i Skebergs bygdegård. Ärende enligt stadgarna.

Välkomna Styrelsen

2023-09-14

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023

Skebergs Fiberförening Ekonomiskförening 769629-8269

Plats: Skebergs Bygdegård Datum: 2023-07-25 Tid: kl.19:00

Mötet inleddes med att fibermedlemmen Ingela Sannesjö hälsade välkommen och beklagade att bara Inga-Lill Pettersson från styrelsen var närvarande.

§1.Val av mötesordförande 

Ingela föreslog föreningens sekreterare Inga-Lill Pettersson till mötesordförande och stämman valde Inga-Lill som tog plats vid presidiet. Inga-Lill förslog Ingela till mötessekreterare och stämman valde Ingela som också tog plats vid presidiet. Inga-Lill öppnade stämman och skickade runt närvarolista.

§2.Godkännande av röstlängden

Röstlängden fastställdes till 15 röstberättigade (förra året 14). Det var 17 personer på stämman. Se bilaga 1

§3. Val av justerare tillika rösträknare

Stämman valde Sven Linder och Bengt-Åke Finn till protokollsjusterare tillika rösträknare.

§4. Stämman behörigen utlyst

Stämman fastställde att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§5. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Mötesordförande föredrog årsredovisningen med förvaltningsberättelsen. Föreningen består nu av 61 medlemmar (förra året 63). Se bilaga 2(8 sidor)

Mötesordförande föredrog revisor Beng-Åke Finns revisionsberättelsen.

Se bilaga 3

Stämman tog upp frågan om föreningens årliga fasta kostnader där en av de dyra posterna är Aspia som deklarerar åt föreningen. Stämman gav vid förra årets stämma Ingela Sannesjö i uppdrag att undersöka olika föreslagna alternativ: Dala Ekonomerna och Göran Mattson.

Ingela påpekade att det är svårt att jämföra olika alternativ, då varje år kan se olika ut med olika många händelser och verifikat. Det är svårt att få ett fast pris. Ingela anlitar båda nämnda företag och är nöjd med båda. Nya firmaförslag läggs fram på stämman. 

Inget beslut togs i frågan om att eventuellt byta redovisningsbyrå.

Respektive uppläst redovisning godkändes och lades till handlingarna efter en del diskussioner och efter gemensamma krafter att läsa ut innebörden. 

Viktigt att checkkrediten nu är avslutad för att sträva mot skuldfrihet och eliminera riskerna för ny skuldsättning. 

§7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Resultat- och balansräkningen fastställdes. Stämman beslutade att låta vinsten användas till att dels amortera av lån och dels bygga upp en buffert för kommande kostnader. 

§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Stämman beslutade att inget arvode utbetalas. 

§10. Beslut om medlemsavgift

Stämman beslutade efter styrelsens förslag att låta medlemsavgiften vara oförändrad. Den höjdes förra året med 300 kronor till en årsavgift på 1 500 kronor. Medlemsavgiften betalas februari.

§11 Insatsbelopp 

Stämman beslutade efter styrelsens förslag att insatsbeloppet skall vara oförändrat på 35 000 kr efter en höjning förra året. 

Stämman beslutade efter en del diskussioner och förslag att:

Insatsbeloppet gäller vid ny anslutning vid befintliga byvägar i Skebergsbyarna, Skålhol, Gropen, Backen och Östanmor, där kabel redan finns nedgrävd.

§12.Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Från valberedningen deltog Daniel Olsson. Enligt skriftligt besked via e-post från Karl Neuhold har det varit svårt med kommunikationen i valberedningen. Det har också varit oklara besked från bland annat kassören om denne ville sluta eller ej. Frågan ställdes också på stämman hur många det skulle vara i styrelsen. Då inte föreningens stadgar fanns på plats enades stämman om att tre ordinarie ledamöter är en minimigräns. 

Efter en del telefonsamtal under stämman för att klargöra vad som sagts kom stämman till följande beslut, delvis från valberedningens förslag, att välja:

Ordförande Rose-Marie Svens omval på 1 år

Jessica Hagberg Nyval på 2 år (ersätter Ingemar Danielsson)

Suppleant Katarina Bergendahl omval på 2 år

Kvarstår som:

Sekreterare Inga-Lill Pettersson på 1 år

Suppleant Tomas Nygårds på 2 år

§13.Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 

Stämman beslutade att välja om Beng-Åke Finn och Sara Arons till revisorer på 1 år. Sara Arons är sammankallande.

§14. Val av valberedning – minst 2 personer. 

Stämman omvalde Daniel Olsson och nyvalde Anders Tidigs till valberedning på 1 år. Sammankallande är Daniel Olsson.

§15. Övriga frågor

Inga övriga frågor kom upp.

§16. Mötet avslutas

Mötesordförande Inga-Lill tackade stämmodeltagarna för en aktivt och livlig stämma och förklarade stämman avslutad 20.12.

____________________________                   _________________________

Inga-Lill Petterson                                             Ingela Sannesjö

Mötets ordförande                                              Mötets sekreterare

_____________________________                  _________________________

Sven Linder                                                         Bengt-Åke Finn

Justerare                                                              Justerare

2023-07-03

Årsmöte 2023

Årsmöte Skebergs fiberförening ek. förening Tisdagen 25 Juli klockan 19.00 i Skebergs bygdegård. Ärende enligt stadgarna. Välkomna Styrelsen

2023-05-30

Hej medlemmar, om ni fått ett serviceavtal från Dala Energi vänligen meddela oss detta på antingen [email protected] eller via alternativ väg. Detta är nämligen ett felaktigt utskick av Dala Energi och måste tas bort ur Dala Energis system.

2022-08-12

Hej här kommer protokollet från årsmötet 2022. Det blev två ändringar. Medlemsavgiften höjdes från 1200 kronor till 1500 kronor. Den kommer på faktura i februari 2023. Höjningen behövdes då det under 2021 gjordes investeringar i nya fibersträckningar. Den nya anslutnings avgiften höjdes från 30000 kronor till 35000 kronor.

2022-06-26

Årsmöte 2022

Årsmöte för Skebergs fiberförening ekf.

Tisdagen 19 Juli kl. 19.00 i Skebergs bygdegård. Ärende enligt stadgarna.

Välkomna styrelsen

2021-09-09

Information från Dala Energi

Hej alla medlemmar! Här kommer lite information gällande kommunikations operatörs bytet från Zitius till Kurbit som kommer att ske i början av november.

Nedan finner ni information gällande detta. Ni kan även gå in på den blivande kommunikations operatörens hemsida för att se priser samt utbud: https://kurbit.stadsnatsportalen.se/

Vänligen notera att ni inte behöver beställa någon ny tjänst utan er befintliga tjänst fortsätter som vanligt. Mer information om detta får ni ifrån er internet leverantör när det börjar närma sig bytet av kommunikations operatören.

Nedan finner ni informationen som vi fått från Dala Energi:

2021-08-03

Årsmöte 2021

Fredag 20 augusti, klockan 19.00 i Skebergs bystuga. Ärende enligt stadgarna.

Välkomna styrelsen

2020-09-09

Medlemsavgift

På årsmötet 2020 bestämdes att medlemsavgiften ska vara 100 kronor/månad. För att komma i fas med redovisning/deklaration som är kalenderår, kommer det först en faktura på 600 kronor som motsvarar månaderna juli-december 2020. I februari kommer fakturan för hela året 2021, och den är på 1200 kronor. Hälsningar styrelsen